IFB Årsmøde – Få andel i innovations- og teknologiprojekter for 40 millioner kr

Skal din virksomhed have mulighed for at udvikle sig?
Vil I stå stærkere end konkurrenterne?
Vil I skabe vækst og bedre bundlinje?

Nu kan din virksomhed få adgang til den nyeste teknologi via deltagelse i innovations- og teknologiprojekter for 40 millioner kr. På den korte bane får I ny viden og mulighed for at udvikle jeres virksomhed, på den lange bane står I stærkere end konkurrenterne, når fx byggeriet af Femern går i gang!

Den 23. november 2017 inviterer IFB til årsmøde. På årsmødet stiller vi skarpt på at styrke potentialet for små og mellemstore virksomheder som samarbejdspartnere og leverandører til innovative løsninger i kommende anlægsbyggerier, herunder Femern Bælt. På mødet får I viden og værktøjer til at kickstarte en proces, der kan give jeres virksomhed et forspring i forhold til konkurrenterne – og oven i købet en mulighed for at starte nye samarbejder på tværs af brancher.

Program:

09:30 Ankomst og kaffe
10:00 Velkomst v/ Netværksleder Marianne Meyer Jakobsen, IFB herunder intro til GTS
10:10 Ressourceeffektive anlægskonstruktioner v/Dorthe Mathiesen, Teknologisk Institut
10:30 Smart monitorering af infrastruktur og miljø v/Mikkel Leth Olsen og Karsten Fuglsang, DELTA – a part of FORCE Technology
10:50 Femern SafetyLab v/Ditte Rønhøj Frostholm, DBI og Katrine Hommelhoff Jensen, Alexandra Instituttet
11:10 Felteksponering og monitorering til forlængelse af anlægskonstruktioners levetid v/Dorthe Mathiesen, Teknologisk Institut
11:30 Sparring og networking med de andre deltagere og talerne om videre samarbejder
12:30 Frokost og mulighed for efterfølgende deltagelse i Building Network netværkskonference “Kom i dialog med bygherrer, rådgivere og entreprenører på Sjælland”

OBS: Det koster 500 kr. at udeblive uden forudgående afmelding senest dagen før.

IFB ER ET SAMARBEJDE MELLEM FIRE NATIONALE INNOVATIONSNETVÆRK
IFB ÅRSDAG

OM DE FIRE PROJEKTER

RESSOURCEEFFEKTIVE ANLÆGSKONSTRUKTIONER
Cirkulær ressourceeffektivt er i fokus politisk og forretningsmæssigt. Genanvendelse af bygge-materialer vinder frem, men primært i det byggede miljø.

Anlægskonstruktioner skal efterleve skrappe krav for at have lang levetid og minimalt behov for vedligehold, og det gør, at der ikke hidtil har været et marked for genanvendelse af byggemate-rialer til anlægskonstruktioner. Der er dog masser af muligheder, hvis kildesortering, sporbarhed og nedrivningsprocesserne forfines.
På Femern er der en række midlertidige konstruktioner som skal demonteres efter projektets afslutning. Der er en Storstrømsbro der formentlig skal rives ned. Projektet vil arbejde på at løfte genanvendelse af beton fra bygninger til anlægskonstruktioner og udvikle det tekniske, lovgiv-ningsmæssige grundlag for at kunne gøre dette.

SMART MONITORERING AF INFRASTRUKTUR OG MILJØ

Via digitalisering åbner projektet ”Smart monitorering af infrastruktur og miljø” op for helt nye muligheder for at udvikle nye teknologier og metoder til en mere effektiv monitering af infra-strukturanlæg både ved selve anlægsarbejdet og i den efterfølgende driftsfase. Der vil i pro-jektet blive fokuseret på en fremtidig løsning til trådløs monitorering af korrosion i store beton og stålkonstruktioner.
Desuden vil projektet fokusere på overvågning af luftkvaliteten i arbejdsmiljøet og det omgi-vende miljø med henblik på løbende at kunne vurdere eksponering og miljøbelastning i for-bindelse med etablering og drift af større infrastrukturprojekter.
Projektet har derfor stor relevans for både bygherrer, entreprenører, rådgivere og operatører af trafikinfrastruktur, samt leverandører af materialer, service m.m. i forbindelse med anlæg af større konstruktioner.

FEMERN SAFETYLAB

Femern SafetyLab er et forskningsprojekt med fokus på viden og serviceydelser inden for sikkerhed, beredskab og risiko. Projektet skal give danske virksomheder og beredskaber bedre mulighed for at teste og demonstrere sikkerhedsteknologi. Målet er spare tid, penge og res-sourcer, når vi bygger nye komplekse og kritiske bygninger eller anlægger ny infrastruktur.
Femern SafetyLab inkluderer to digitale produkter til at forbedre sikkerhed i forbindelse med byggeriet af det kommende Femern Bælt. De to produkter er 1) et virtuelt testmiljø til sikker-hedsteknologi kaldet SafetyLab og 2) en træningssimulator kaldet Beredskabscockpit.
Målgruppen for projektet omfatter ca. 600 danske virksomheder, hovedparten SMV’er, som producerer sikkerhedsteknologier til byggerier under kategorierne; forebyggelse, detektering, slukning og evakuering.

FELTEKSPONERING OG MONITORERING TIL FORLÆNGELSE AF ANLÆGSKONSTRUKTIONERS LEVETID

Femern A/S har siden 2009 arbejdet med monitorering af egnede betontyper til den tunnel, som forhåbentlig skal bygges om nogle år.
Monitoreringen har allerede her inden projektets opstart givet værdifulde resultater og data i forhold til selve anlægsprojektet. Der er planlagt at implementere monitoreringsløsninger på selve tunnelbyggeriet, og der er fortsat behov for at udvikle nye løsninger, som er robuste og som tager ny teknologi i anvendelse.
Projektet vil bidrage til videreudvikling af løsninger til monitorering af betonkonstruktioner for at skabe bedre grundlag for beslutning om vedligeholdelsesstrategier, ligesom projektet i et Living Lab vil synliggøre data for den brede fagtekniske kreds af aktører.

Tilmelding dig her