Nye interessante byggeprojekter på vej nord for København

Byggebranchen i Danmark har kronede dage i disse år. En af de gode kunder er kommunerne, der mange steder i landet afsætter millioner af kroner til nye lokale bygge- og anlægsprojekter. Det gælder blandt andet en række kommuner nord for København, som har store drømme og visioner for udviklingen af deres byer og lokalområder.

Hvad er visionerne for udviklingen af Flyvestation Værløse. Og hvilke nye bygge- og anlægsprojekter og udbud er på vej i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner.
Det var temaet på Building Networks netværkskonference, der fandt sted den 2. oktober 2017 på Sinatur Hotel Frederiksdal.

Dagens program blev indledt med en times netværksnak over en udsøgt frokost med prøvesmagning af lokale lækkerier i hotellets hyggelige restaurant med udsigt til Mølleåen. Konferencedeltagerne gik herefter ind i hotellets stemningsfulde konferencerum, hvor direktør i Building Network, Mickey Lund, og vært Kim Rasmussen fra Sinatur Hotel Frederiksdal, bød velkommen.

Populær kommune vil være fremtidig vidensby
Trine Tybjerg, afdelingsleder for Plan og Erhverv i Lyngby-Taarbæk Kommune, åbnede talerrækken med et oplæg om byudvikling og kommende projekter.

Trine Tybjerg fortalte indledningsvis, at der bor 55.240 indbyggere i Lyngby-Taarbæk. Kommunen ligger centralt i nærheden af København og er med sine gode skoler, veluddannede borgere og skønne skov- og naturområder som Dyrehaven, Lyngby Sø, Øresund og Frilandsmuseet, en populær og attraktiv kommune. Derudover er Kgs. Lyngby med Lyngby Storcenter, Magasin og Lyngby Hovedgade med dens mange butikker, et livligt handelscenter.

Der er 33.000 arbejdspladser i Lyngby-Taarbæk kommune, som er en del af Region Hovedstaden. Med uddannelsesinstitutioner som Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og CPH-Business kombineret med et stort antal vidensvirksomheder, har Lyngby-Taarbæk Kommune visioner om at blive en af europas førende videns- og universitetsbyer i 2020 med et forsknings- og uddannelsesniveau i verdensklasse. Derfor har kommunen sammen med virksomheder, undervisning, handel og boliger vedtaget ”Vidensby-strategien”, og parterne samarbejder løbende om at realisere strategien.

Kommuneplanstrategien i Lyngby-Taarbæk bygger på vidensby-strategien. Forslag til en ny kommunalplan 2017, der skal videreføre og udmønte Vidensby-strategien til en konkret handlingsplan, er i høring indtil 2. november 2017, fortalte Trine Tybjerg

Som led i visionerne om at udvikle vidensbyen, har kommunen meget travlt med at lave lokalplaner for nybyggerier til borgere, virksomheder og uddannelsesinstitutioner. I det arbejde har kommunalbestyrelsen særligt fokus på områder som trafik, mobilitet, infrastruktur og parkering og byudvikling og på at udvikle og synliggøre kommunens kvaliteter og potentialer.

Trine Tybjerg præsenterede under sit oplæg en række konkrete lokalplaner indenfor byggeri og anlæg, som finder sted de kommende år. Eksempelvis skal der opføres over tusinde nye kommunale ungdomsboliger i kommunen. Områdetrne langs Helsingørmotorvejen, også kaldet Tracéet, skal udvikles og give plads til opførelse af nye boliger, butikker og private og offentlige virksomheder. Endelig er kommunen i dialog med borgere, virksomheder, foreninger mv. ved at udarbejde helhedsplaner for byudvikling og byomdannelse i blandt andet Virum, Sorgenfri og Lundtofte.

Et stort kommende anlægsprojekt er opførelsen af den 28 kilometer lange letbane mellem Ishøj og Lundtofte. Letbanens planlagte 28 stationer kommer til at ligge i otte kommuner, hvoraf syv af stationerne er i Lyngby-Taarbæk Kommune. Inden udgangen af 2017, formentlig til november, afsluttes udbud og forhandling om økonomi for den nye letbane, og så bliver anlægsloven for letbanen endeligt vedtaget. I 2018-19 starter ledningsomlægningerne efterfulgt af selve igangsætningen af anlægsarbejdet. Hvis planen holder, åbner den nye letbane i 2023-24.

Trine Tybjerg fortalte afslutningsvis, at der også over de kommende år vil ske en transformation af Kgs. Lyngby bymidte, både med genetableret fæstningskanal, letbane og flere boliger og butikker. Kommunen har et mål om at skabe endnu mere liv i Kgs. Lyngbys bymidte gennem tilbud om flere oplevelser og butikker. En af udfordringerne bliver at sikre sig, at parkeringsforholdene og tilgængelighed for alle trafikanter er i orden.

Arkitektstue skal forvandle Mjølnerparken
Direktør i KHS Arkitekter, Jess Kofoed Sørensen, fortsatte talerrækken. KHS Arkitekter har eksisteret siden 1969. Arkitektstuen ligger i Lyngby og beskæftiger 22 mand fordelt på arkitekter, bygningskonstruktører og administrativt personale.

KHS Arkitekter har specialiseret sig indenfor alment byggeri og har arbejdet indenfor området i mere end 30 år. De sidste fem år har KHS Arkitekter renoveret mere end 2000 almene boliger og stået for udarbejdelsen af helhedsplaner for over 3000 almene boliger med et budget på 2,5 mia. kr. I kundeporteføljen er kunder som Lejerbo, DAB, FSB, Københavns Kommune og PO ejendomme. Udover almene byggerier har KHS Arkitekter også opgaver indenfor skolebyggeri, børneinstitutioner, plejeboliger og erhvervsbyggeri.

Jess Kofoed Sørensen og kollegaerne i KHS Arkitekter fik i 2011 i samarbejde med Københavns Kommune og Lejerbo til opgave at lave en visionsplan for Mjølnerparken på Nørrebro. Målet er at skabe nogle fysiske rammer, der kan bidrage til at nedbringe kriminalitet og forbedre trygheden i området, så Mjølnerparken i fremtiden indgår som en naturlig del af Nørrebro.

Af konkrete byggeopgaver i Mjølnerparken er renovering af områdets boliger. Derudover skal der opføres nye ungdomsboliger, daginstitutioner, specialbutikker og et nyt kvartershus.
Byggesummen for den nye Mjølnerpark ligger på 800 mio. kr. KHS Arkitekter forventer at projektet går i udbud næste år.
– Når vi er færdige med projektet i Mjølnerparken, bliver det et fantastisk attraktivt og dejligt område, lød de optimistiske ord fra Jess Kofoed Sørensen.

Et andet stort projekt er opførelsen af Orienten, et nyt boligkvarter i Nordhavn i København. KHS Arkitekter vandt konkurrencen om at få opgaven, der var udskrevet af Københavns Kommune. Byggesummen er på 250 mio. kr., der skal bruges til at opføre 100 nye almene familieboliger, 10 små billige boliger, 24 handicapboliger, en daginstitution samt butikker, cafeer og restauranter. Målsætningen for Orienten er at opføre gode almene boliger i en høj arkitektonisk og byggeteknisk kvalitet i et område, der normalt er forbeholdt ejerboliger.

Jess Kofoed Sørensen sluttede sin præsentation med en kort gennemgang af andre af arkitektfirmaets igangværende og kommende boligprojekter i København og rundt omkring på Sjælland.

Nye lokalplaner skal udvikle Rudersdal Kommunes bymidter
Byplanchef i Rudersdal Kommune, Birgitte Kortegaard, var sidste taler inden pausen. Rudersdal Kommune har ca. 1000 byggesager om året, der omhandler alt fra nye huse til rådgivning i forbindelse med vedligehold.

Birgitte Kortegaard indledte sit oplæg med at fortælle om kommunens byplans teamstruktur og indsatsområder. Et af kommunes fokusområder er strategisk byudvikling, der sigter på at være borgerdreven og beskytte kommunens værdier. Samtidig har kommunen fokus på at anlægge et strategisk kundeperspektiv, hvor man møder borgernes behov og er bevidste om erhvervslivets strategiske betydning.

Kommunen vedtog i 2016 en arkitekturpolitik og bevaringspolitik, ligesom man har udarbejdet en analyse af kommunens erhvervsområder som del af en ny kommuneplanproces og planstrategi. Fokus er, hvordan man omdanner, fornyer og inddrager erhvervslivet og erhvervsforeningerne i relation til planerne og strategien for kommunens fremtidige udvikling

Regeringen vedtog 1. juni 2017 lovforslaget om modernisering af planloven. Birgitte Kortegaard fortalte, at Rudersdal Kommune ser meget frem til at arbejde med den nye planlov, der giver kommuner, borgere og virksomheder i hele landet bedre muligheder for at skabe vækst og udvikling samtidig med, at der værnes om landskaber, natur og miljø.
– Det bliver interessant og udfordrende at arbejde med den nye lov. Vi arbejder på at komme i dialog med erhvervslivet, ligesom vi forsøger at samle dem med henblik på at få dem inddraget i de fremtidige planer for udviklingen af vores kommune.

Birkerød og Holte bymidte og er nogle af de steder, som Rudersdal Kommune har planer om at udvikle.
– Et af store fokusområder er Birkerød, hvor borgerne oplever, at forretningerne lukker og deres bymidte forsvinder og bliver tømt for mennesker. Det er trist at være vidne til som kommune. Vi forsøger derfor at tænke i nye planer og retninger som en reaktion på denne negative udvikling.

Udover planerne om at udvikle og fremtidssikre Birkerød og Holte Bymidte, har kommunen udarbejdet lokalplaner for den fremtidige anvendelse af Scion DTU, Henriksholm, Skovlyhjemmet og Ebberød. I Rudersdal er der tillige arbejdet med en vision for Nærum og i kommuneplanen for 2017 er der fokus på at udvikle den gode bokommune med byggerier for alle livets stadier og der er også et stort ønske om at revitalisere bymidterne, som udtrykt i det arbejde kommunens bycenterudvalg de sidste 4 år har arbejdet med.

Efter de første tre oplæg var der traditionen tro afsat en halv time til dialog og speeddating mellem oplægsholdere og deltagere.

Transformationen af Flyvestation Værløse i fuld gang

Rune Christiansen fra Freja Ejendomme A/S, åbnede anden del af konferencen. Freja Ejendomme A/S erhverver funktionstømte ejendomme fra staten og regionerne, herunder militæranlæg, hospitaler, uddannelsesinstitutioner og domhuse.

Ejendommene spænder fra større udviklingsområder som Flyvestation Værløse til centralt beliggende fredede bygninger. Målsætningen for Freja Ejendomme er at skabe den størst mulige værdi og avance både økonomisk, bæredygtighedsmæssigt, socialt og arkitektonisk.

Freja Ejendomme overtog i 2013 Sydlejren i Flyvestation Værløse fra Forsvaret. Rune Christiansen gennemgik processen omkring overtagelse, helhedsplanen og lokalplanerne for flyvestationens område, der blandt andet inkluderer opførelse af nye boligenklaver og renovering, udnyttelse og bevaring af en del af de eksisterende bygninger. Eksempelvis skal en af de gamle hangarer og kontroltårnet indrettes til fælleshuse, ligesom hovedfærdselsvejen skal udvides med cykelstier og fortove.

Rune Christiansen gennemgik planerne for Sydlejren, hvor Freja Ejendomme har fået til opgave at transformere det gamle militæranlæg til et moderne boligområde, der lægger vægt på lavt energiforbrug, fællesskab, naturværdier og bevaring af områdets særlige karakteristika. De første spadestik til opførelsen af nogle af de nye boligenklaver er i fuld gang, ligesom Freja Ejendomme er i processen med byggemodning af den vestlige del af Sydlejren.

Et særligt fokus for Freja Ejendomme er at håndtere jorden på de forurenede områder. Målet er, at flyvestationen er langt renere, når transformationen er gennemført. Og at den forurening, der er tilbage, er grundigt analyseret, fortalte Rune Christiansen.

Luk ikke øjnene for miljølovgivningen
Jens Peter Nielsen fra miljø- og ingeniørfirmaet, DGE, var dagens sidste taler. Jens Peter Nielsen var inviteret til at belyse, hvorfor vi har en miljølovgivning, og hvordan man med rettidig omhu kommer nemmere og hurtigere gennem de udfordringer og frustrationer, som miljølovgivningen ofte skaber. Det gælder eksempelvis ved håndtering af materialer ved nedrivning, tilladelser til byggeri på forurenede grunde og regler for jordhåndtering.

Miljølovgivningen, Miljøbeskyttelsesloven og Jordforureningsloven blev i korte træk gennemgået. Det samme gjorde formålet med kortlægning af den jord, der skal bygges på. Jens Peter Nielsen forklarede, at kortlægning er borgernes garanti for, at der ikke opføres boliger, hvor der er en sundhedsmæssig risiko for forurening. Kortlægning er også til for at sikre, at bygge- og anlægsprojekter ikke medfører øget grundvandsrisiko fra forurening, og at projekterne ikke umuliggør eller fordyrer myndighedernes oprensning af den kortlagte forurening.

Under parolen ”If you can´t beat them, so join them”, fortalte Jens Peter Nielsen, at det aldrig kan betale sig at lukke øjnene ved mistanke om, at en grund eller ejendom er forurenet.  I stedet skal man hurtigt sørge for at gennemføre simple og billige supplerende undersøgelser og være i dialog med myndighederne. Ved at bruge eksempelvis 50.000-100.000 kroner på forundersøgelser forebygger man måske flere måneders byggestop.

Jens Peter Nielsen understregede, at det altid er bygherres ansvar, hvis der opstår miljøproblemer. Men at det ofte er bygherres rådgiver eller entreprenør, der kommer i klemme, hvis byggeprojekter støder på uforberedte miljøproblemer.

Rettidig omhu handler derfor om at turde bringe miljøspørgsmålet op ved projektstart, da det kan spare bygherre for mange penge – og rådgiver og entreprenør for mange ærgrelser. Hvor lang tid disse undersøgelser og afklaringer tager, er meget forskelligt, men det er ikke unormalt, at der går 2-6 måneder.

Som afslutning på et spændende og informativt oplæg præsenterede Jens Peter Nielsen nogle af de projekter, hvor DGE Miljø- og Ingeniørfirma har fået til opgave af håndtere byggeaffald og ressourcer ved eksempelvis nedbrydning af bygninger.

Inden sidste speed-dating rundede Mickey Lund konferencen af ved at takke oplægsholdere og deltagere for at komme. Afslutningsvis præsenterede Mickey Lund resten af årets netværksarrangementer, der byder på masser af spændende oplægsholdere fra regionens bygherrer, rådgivere og entreprenører.

Vellykket konference med tilfredse oplægsholdere og deltagere
Trine Tybjerg fra Lyngby-Taarbæk Kommune havde efterfølgende rosende ord til Building Network og konferencen.
– Jeg kendte ikke Building Network på forhånd, men vi sagde ja til at deltage, fordi vi gerne vil i dialog med den branche, der skal være med til at realisere kommende bygge- og anlægsprojekter i kommunen. Jeg har i dag talt med flere deltagere og fået kontakter og visitkort med hjem. Jeg synes, at Building Networks model, hvor talere og deltagere får mulighed for at komme i dialog med hinanden mellem oplæggene er en rigtig spændende model, som jeg aldrig har prøvet før.

Oplægsholder Jens Peter Nielsen fra DGE Miljø & Ingeniørfirma A/S oplever, at det travle og succesfulde ingeniørfirma profiterer meget ved at være med i Building Network.
– Vi har været medlemmer et års tid. Forinden havde vi undersøgt og prøvet flere andre erhvervsnetværk. Men vi er nået frem til, at Building Network er det rigtige forum for os. Der er et perfekt match i niveauet af de arkitekter, ingeniører og entreprenører, der kommer på konferencerne, hvilket giver os mulighed for at lave direkte forretninger. Der er også tilpas mange netværksmøder i løbet af året, ligesom vi godt kan lide strukturen på konferencerne og det lokale fokus, der er i mange af oplæggene.

Jens Kofoed, direktør i renovationsselskabet HC Container A/S, var med som gæst på konferencen. HC Container har 80 ansatte og ejer 75 lastbiler, der med sikkerhed og kvalitet i højsædet flytter erhvervsaffald for små og store kunder i hele landet, herunder COOP og Dansk Supermarked. Jens Kofoed fortalte, at han fandt frem til Building Network ved at søge på Google. Efter dagens netværksmøde var han ikke i tvivl om, at HC Container skal være med i Building Network.
– Jeg arbejder med relationssalg, og selvom vi lever i en ”PC Verden”, skal man ikke undervurdere, hvor vigtigt det er at bygge tillid og relationer op og mødes ansigt til ansigt, når man skal lave forretninger. Det interessante ved Building Network er, at vi kommer tæt på beslutningstagerne, og at de folk, der kommer i netværket, er branchefolk, der taler det samme sprog som os. Så alt i alt tror, at Building Network har fået et nyt medlem, fortalte Jens Kofoed.