Slots- og kulturstyrelsen inviterer entreprenører til orienteringsmøde om udvidelse og energirenovering af Ordrupgaard Museum

I Danmark findes der masser af fredede og bevaringsværdige bygninger, der fra tid til anden skal restaureres eller ombygges. Hvordan man restaurerer landets historiske bygninger og hvilke kommende projekter, der er i pipelinen hos Slots- og Kulturstyrelsen og andre rådgivere og entreprenører, var hovedtemaet, da Building Netværk holdt netværkskonference d. 26. oktober på det smukke Bernstorff Slot i Gentofte.

Inden den officielle åbning af konferencen mødtes oplægsholdere og deltagere inde i restauranten på det 250 år gamle slot, hvor køkkenchefen havde anrettet en udsøgt frokostbuffet med økologiske råvarer. Efter en kulinarisk smagsoplevelse, der var krydret med masser af dialog og netværkssamtaler henover frokostbordene, fortsatte arrangementet i en af livgardens gamle bygninger, Kavalergården, der blev opført på slotsområdet i midten af 1800-tallet.

Nye spændende projekter i Slots- og Kulturstyrelsen
Mickey Lund, direktør i Building Network, bød velkommen til medlemmer, gæster og dagens første oplægsholdere, Charlotte Nielsen og Morten Dam Hansen fra Slots- og Kulturstyrelsen. Begge var inviteret til at fortælle om styrelsens kerneydelser og rollen som bygherre samt om to kommende byggeprojekter – udvidelse og energirenovering af Ordrupgaard og opførelsen af et nyt fællesmagasin for Nationalmuseet og Det Kongelige Bibliotek.

Slots- og Kulturstyrelsen har blandt andet til opgave at drifte, vedligeholde, og restaurere 800.000 m2 statslige slotte og kulturejendomme, samt 500 ha parker og haver. Med i styrelsens opgave som bygherre er at drifte kulturejendommene, og dermed sikre optimale rammer om nogle af Danmarks betydende kunstgenstande, samt at skabe de bedste rammer for kunstens udfoldelse. Charlotte Nielsen og Morten Dam Hansen forklarede om Slots- og Kulturstyrelsens organisering og  kerneopgaverne; ministerbetjening, myndighedsudøvelse, tilskuds- og sekretariatsbetjening, samt slots- og kulturejendomsdrift.

Ordrupgaard Museum skal udvides
Et af de kommende projekter for Slots- og Kulturstyrelsen er udvidelse og energirenovering af det statsejede kunstmuseum, Ordrupgaard i Charlottenlund, der rummer en af Nordeuropas betydeligste samlinger af dansk og fransk kunst fra det 19. og begyndelsen af det 20. århundrede.

Charlotte Nielsen fortalte ved hjælp af fotos og tegninger om ideerne og tankerne bag museets kommende udvidelse og energiprojekt. Udvidelsens formål er at skabe optimale lysmæssige og klimatiske forhold til museets permanente samling. Samt at skabe rammerne for at kunne præsentere Ordrupgaards samling af værker i sin helhed. Himmelhaven er navnet på projektet, der vandt projektkonkurrencen om Ordrupgaards udvidelse. Projektet er tegnet af Snøhetta Oslo, og vil stå opført med udgangen af 2019.

Det første spadestik til udvidelsen af Ordrupgaard bliver taget i foråret 2018. Størstedelen af byggearbejderne udbydes som hovedentreprise fra 6. november 2017. Tagkonstruktionen, der skal laves i rustfrit stål, samt sikringsarbejderne, får egne entrepriser.  Slots- og Kulturstyrelsen inviterede entreprenører blandt deltagerne til et orienteringsmøde den 14. november 2017 kl. 10.00 i forbindelse med udbuddet.

Byggeri af fællesmagasin bliver en realitet
Morten Dam Hansen præsenterede herefter et andet af Slots- og Kulturstyrelsens kommende projekter, et fælles magasinbyggeri for Det Kongelige Bibliotek og Nationalmuseet. Tanken om et fællesmagasin udspringer af en udredning om kulturarvens bevaringstilstand tilbage fra 2003. Der bliver nu lagt handling bag udredningens konklusioner, ved gennemførelse af dette byggeri, som har til formål at skabe et magasin, der kan bevare kulturarv af enestående national betydning.

Magasinbyggeriet skal repræsentere State-of-the-art inden for magasinløsninger, hvor fokus er på indeklima, energiforbrug, opbevaringsløsninger og logistik. Forhold som stabilisering af temperatur, luftfugtighed og luftkvalitet, tæt og velisoleret klimaskærm, effektive og kompakte opbevaringssystemer og en gennemtænkt disponering, skal indtænkes i byggeriet. Samtidig ønskes mest muligt magasin for pengene, understregede Morten Dam Hansen, og byggeriet udbydes derfor i totalentreprise med omvendt licitation. Han gennemgik samtidig de forskellige typer af magasiner, der skal opføres samt hvilke klimatiseringer, der er nødvendige i relation til de værdifulde genstande, der skal opbevares.

Udbuddet af byggeriet af magasinerne forventes at blive bekendtgjort ultimo november 2017. Prækvalifikation bliver til januar 2018. Tilbuds- og forhandlingsfasen ligger i 1. halvår 2018. Projektering, lokalplan og byggetilladelse er fastsat til vinter og forår 2018-19. Selve udførelsen af magasinbyggeriet finder sted fra efteråret 2019 til foråret 2021.

Plan 1 Byggerådgivning A/S skal omdanne Søkvæsthuset
Martin Yde, direktør i Plan 1 Byggerådgivning A/S, var konferencens næste oplægsholder. Plan 1 tilbyder alle former for byggeteknisk rådgivning til både private, professionelle og offentlige bygherrer. Ydelserne spænder fra renovering, restaurering, omdannelse, space planning, retail og langsigtet driftsplanlægning. Plan 1 beskæftiger 25 medarbejdere, herunder et stort antal arkitekter samt ingeniører og konstruktører.

Martin Yde gennemgik historien bag Plan1, der oprindelig stod for renovering af ejer- og andelsforeninger. Plan1 Byggerådgivning A/S er i dag en del af et stort koncernfællesskab, der beskæftiger 120 medarbejdere og administrerer og drifter 12.000 boligenheder, 650.000 m2 erhvervsejendomme samt 350 butikker og 13 indkøbscentre. Koncernen vækster med 20-30 procent om året, fortalte Martin Yde.

I relation til nogle af de bygge- og renoveringsprojekter, som lander på bordet hos Plan1, fortalte Martin Yde, at de har opfundet et driftsplansystem, der gør det nemmere for arkitekter og ingeniører at kommunikere med de involverede partere og komme procesmæssigt gennem et projekt.

Af kommende projekter hos Plan 1 præsenterede Martin Yde flere spændende opgaver. Blandt andet restaureringen og omdannelsen af Søkvæsthuset, der ligger ved Christians Havns Kanal i København. Bygningen på 6.600 m2 skal i samarbejde med Arkitekt Bente Lange og KUAS laves om til boliger og et lejlighedshotel. Håndværkerbudgettet ligger på 60-70 mio. kr. Fokus er at bevare så meget af den gamle bygning og atmosfære, som mulig. Når tegningerne er på plads, bliver projektet udbudt, formentlig i en totalentreprise i løbet af 2018.

Når planen for Søkvæsthuset er på plads, og projektet kører, er næste skridt at tage hul på fremtidsplanerne for Orlogsmuseet, hvis fremtidige anvendelse stadig er uafklaret, fortalte Martin yde.

Udover Søkvæsthuset har Plan 1 fået en opgave fra andelsforeningen AB Enghave Park. Foreningen har gamle tage med dobbelthøje loftsrum, der skal renoveres eller omdannes til 20-25 nye boliger. Martin Yde fortalte, at det kan være kompliceret at løse opgaver for andelsforeninger. Derfor skal et projektforslag altid sidde lige i skabet, når vi skal præsentere det til andelshaverne, fortalte Martin Yde.

Afslutningsvis præsenterede Martin Yde et sidste projekt fra den selvadministrerende andelsforening, Bispegården, hvor planen er at opsætte 180 altaner. Bispegården er en Kay Fisker Ejendom. Derfor er der fra andelsbestyrelsens side et stort arkitektonisk fokus på projektet, der skal præsenteres på en kommende generalforsamling, når der er overblik over økonomien. Altanprojektet i Bispegården skal overholde retningslinjerne fra kommunen, der stiller strenge krav til altanbyggerier, ligesom altanerne skal have en pris, der matcher andre leverandører i markedet.

Rørbæk og Møller Arkitekter skaber unikke arkitektoniske løsninger
Efter tre spændende oplæg var der en halv times netværkspause, hvor deltagerne fik mulighed for at komme i direkte dialog med oplægsholdere og netværke med de øvrige deltagere. Efter pausen gik ordet til dagens næste taler, Nicolai Overgaard, arkitekt MAA, partner og administrerende direktør i Rørbæk og Møller Arkitekter, der er en dansk arkitektvirksomhed.

Nicolai Overgaard præsenterede indledningsvis arkitektvirksomheden, der har opgaver i Danmark og resten af Norden. Rørbæk og Møller Arkitekter har 5-10 ansatte, der alle arbejder ud fra et mål om at skabe arkitektur af høj kvalitet og udvikle rum og bygninger ud fra den overbevisning, at de skal være til inspiration og glæde for nuværende og kommende generationer.

Arkitektvirksomheden har stor håndværksmæssig erfaring i at restaurere fredede bygninger og statslige ejendomme, ligesom de sætter en ære i at styre projekterne med sikker hånd i alle led af skitserings-, projekterings- og byggefasen, fortalte Nicolai Overgaard.

Rørbæk og Møller Arkitekter har gennem årene oparbejdet en beundringsværdig portefølje af bygge-, restaurerings- og istandsættelsesprojekter. En del af projekterne har været statslige bygninger og ejendomme, herunder danske slotte, kirker, museer og historiske gymnasier.

Nicolai Overgaard gennemgik et bredt udvalg af virksomhedens referencer, ligesom han ved hjælp af fotos og tegninger gik i detaljer med flere af projekterne, blandt andet universitetsbygningen ved Vor Frue Plads i København, som Rørbæk og Møller Arkitekter har restaureret og istandsat siden 2003.  De gamle fredede bygninger går helt tilbage til 1400-tallet. Udfordringen for Rørbæk Møller og Arkitekter har været at bevare den gamle stil og være bærer af fredningsværdien i bygningen samtidig med, at opgaven har været at skabe energivenlige og moderne lokaler og faciliteter for brugerne.

En kommende opgave, der er landet hos Rørbæk og Møller Arkitekter, er Danmarks største kulturhus, Huset-KBH, tidligere kendt som Huset i Magstræde. Huset-KBH består af fire bygninger, hvoraf to er fredede, en er bevaringsværdig og en er almindelig. Nicolaj Overgaard forklarede, at der skal ske et eller andet med huset, som er fuldstændig forfaldent og utæt. Første skridt på vejen er at få lovliggjort bygningerne.

Er man interesseret i at vide mere og beundre det færdige resultatet af nogle af de restaurerings- og istandsættelsesprojekter, som Rørbæk og Møller Arkitekter har været involveret i, kan man gå ind og besøge virksomhedens hjemmeside.

Fredede bygninger – begrænsningernes og mulighedernes kunst
Sidste taler på konferencen var også fra en arkitektstue med speciale i restaurering og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger, nemlig arkitekt maa og partner Trine Neble fra Erik Møller Arkitekter/KPF Arkitekter. Tegnestuen, der siden 1935 har været en af Danmarks væsentligste arkitektvirksomheder, restaurerer og transformerer historiske bygninger og ejendomme. Erik Møller Arkitekter er karakteriseret ved sin kreativitet og høje faglighed, ligesom de ikke går på kompromis med at bevare byggeriets historiske og sociale kontekst.

I porteføljen af samarbejdspartnere er blandt andet Københavns Kommune og Slots- og Kulturstyrelsen, der ligger mange spændende opgaver til tegnestuens ca. 120 medarbejdere, der sidder i den gamle Kødby i København og i Århus, Aalborg og Viborg.

Trine Neble indledte sit oplæg med at vise to ord på en overhead. Fredet? Fuck! De to ord repræsenterer ifølge Trine Neble hele humlen, når man som arkitekt har med fredede og bevaringsbygninger at gøre. Ifølge Trine Neble står der ”Fuck” mejslet i panden på ejerne af fredede bygninger, fordi de har nemlig svært ved at forholde sig til, at deres bygning faktisk er fredet. Og at der er nogle regler og love, der skal overholdes, når man går ind og restaurerer og istandsætter dem. Ejerne ser det som ofte som et kæmpe problem.

Selvom der ofte er både begrænsninger og udfordringer, når man som arkitekt og rådgiver har at gøre med projekter i relation til fredede og bevaringsværdige bygninger, åbner der sig også mange spændende muligheder. En gammel bygning er aldrig, som du forventer, når man åbner den. Men det er aldrig kedeligt, og du tager altid nogle nye vigtige erfaringer med, som du kan bruge i andre sammenhænge, fortalte Trine Neble.

Trine Neble understregede, at arbejdet med fredede bygninger stiller store krav til fagligheden – både hos arkitekter, entreprenører og håndværkere på grund af det ansvar, der følger med et projekt, hvor man skal bevare vores fælles arkitektoniske kulturarv for eftertiden.

Nogle af udfordringerne for arkitekterne er at forstå, hvad det er for nogle historiske bygninger, de har med at gøre, forklarede Trine Neble. Samtidig skal de som regel forsøge at bevare originalmaterialet, selvom der bliver moderniseret. Erik Møller Arkitekter har pakhusene Eigtveds, Gammel Dok og Nordatlantens Brygge samt Kronborg og Frederiks Kirkes kuppel med i den store og brede portefølje af restaureringsprojekter. Et eksempel på en udfordring er Kronborgs fæstningsmure, som Erik Møller Arkitekter har restaureret, uden at de i princippet ændrer i murernes originale og historiske udseende.

En af de seneste opgaver, som Erik Møller Arkitekter har leveret, er restaureringen og revitaliseringen af Kunsten, Museum of Modern Art der ligger i Aalborg. Herunder udskiftningen af facadens marmorbeklædning. Bygningen er i international særklasse og tegnet af den verdensberømte finske arkitekt, Alvar Aalto. Trine Neble forklarede gennem ord og billeder hele processen med at udvælge facadens marmor og hvilke tekniske og æstetiske egenskaber, det krævede for at løse opgaven med at skabe en harmonisk facade, der ikke brød med museets arkitektoniske stil.

Trine Neble præsenterede i sit oplæg flere aktuelle projekter, herunder renovering af Glyptoteket samt Københavns Rådhus, der skal have et nyt tag. Erik Møller Arkitekter renoverer også boliger fra 1940´erne til 1960´erne. Selvom ejendommene ikke er fredede eller bevaringsværdige, passer vi godt på dem, understregede Trine Neble.

Danmarks første psykiatriske hospital, skal i løbet af de kommende år transformeres fra hospital til almene boliger, og genopstå som del af en ny bydel; Bindesbøll Byen i Risskov i Aarhus. Erik Møller Arkitekter/KPF har fået opgaven. Udfordringen med at få projekttegningerne på plads, er, at hospitalet fortsat er i brug , hvilket gør det svært at komme ind i bygningerne. Udbud kommer 1. kvartal 2019 samtidig med, at de sidste patienter flytter, og bygningerne forlades.

Inden dagens sidste speeddating rundede Mickey Lund konferencen af med at præsentere resten af årets konferencer. Han takkede samtidig talere og deltagere for at være med til at skabe et godt arrangement, der bød på masser af spændende dialog og viden i relation til fredede og bevaringsværdige bygninger.

Begejstrede oplægsholdere og konferencedeltagere
Charlotte Nielsen fra Slots- og Kulturstyrelsen, udtrykte efterfølgende stor tilfredshed med arrangementet og muligheden for at møde potentielle samarbejdspartnere.
– Jeg kendte ikke Building Network på forhånd, men jeg sagde ja til at komme, fordi jeg gerne ville fortælle om vores projekter og møde leverandører og tale med dem på et formelt og uformelt plan. Jeg var meget spændt på, hvem der kom i dag. Heldigvis viste det sig, at der var repræsentanter fra en bred vifte af interessante virksomheder og brancher, så det hele har været rigtig fint.

Michael Dissing fra GrowTek Entreprise ApS, der har travlt med at levere og montere grønne tage i København og resten af landet, var med som gæst for første gang. Michael Dissing er medlem af flere netværk og fandt efter anbefaling frem til Building Network via LinkedIn. Michael Dissing oplevede, at konferencen levede op til alle hans forventninger.
– Jeg foretrækker at deltage i netværk, hvor man lytter til hinanden, og hvor der er en åben og positiv stemning. Det synes jeg, at der har været i dag. Jeg kan rigtig godt lide formen hos Building Network, hvor det hele ikke kun foregår oppe på scenen, men at konferencerne er organiseret som en kombination af oplæg og pauser, hvor vi også har mulighed for at komme i dialog med oplægsholderne.

Martin Boelskov fra Bruynzeel Storage Systems A/S, der udvikler og leverer totalløsninger inden for pladsbesparende opbevaring, var især spændt på at høre ét af oplæggende. Bruynzeel har salgskontorer i 9 europæiske lande og et verdensomspændende netværk af distributører i 43 lande i Europa, Amerika, Asien og Australien. Virksomheden leverer og designer blandt andet opbevaringsløsninger til kontorer, arkiver, biblioteker og museer.
– Jeg har fulgt planerne om byggeriet af fællesmagasinerne, siden de blev offentliggjort tilbage i 2003. Så jeg var meget interesseret i at tale med Slots- og Kulturstyrelsen og høre, hvad status er for byggeriet. Jeg er heldigvis blevet en del klogere i dag, ligesom jeg har fået en god snak med projektlederen på magasinbyggeriet i pausen. Det bliver spændende at se, hvad fremtiden byder på, når udbuddet kommer.