Succesfuld konference om nye spændende byggeprojekter i Midt- og Vestsjælland

En række midt- og vestsjællandske byer er i en rivende udvikling. Building Network havde derfor inviteret til netværkskonference på det smukt beliggende Comwell Hotel i Sorø d. 13. september 2017.

Konferencens oplægsholdere var sammensat af et spændende panel af bygherrer, rådgivere og entreprenører, der alle er involverede i bygge- og anlægsprojekter i Midt- og Vestsjælland, herunder Kalundborg Kommune, der har store fremtidsvisioner for udviklingen af et nyt bynært havneområde. Konkursregler og et nyt produkt til regnvandshåndtering var også med på konferenceprogrammet.

En veloplagt direktør i Building Network, Mickey Lund, indledte traditionen tro konferencen med at byde velkommen til oplægsholdere samt gæster og netværksmedlemmer, der var mødt op for få eksklusiv viden om nogle af de projekter, der er i støbeskeen i Midt- og Vestsjælland.

Dines Jørgensen & Co. A/S præsenterede et nyt produkt
Første oplægsholder var Henrik Steenfeldt Andersen, ingeniør og afdelingsleder i Anlæg Sorø og Anlæg Odense hos Dines Jørgensen & Co. A/S. Det succesfulde ingeniørfirma, der beskæftiger ca. 90 medarbejdere, har siden 1949 leveret specialiseret og professionel rådgivning indenfor anlægsteknik, byggeri, geoteknik, miljø og vandforsyning.

Henrik Steenfeldt Andersen præsenterede et af ingeniørfirmaets nye byggeprojekter i Midt- og Vestsjælland, opførelsen af et nyt boligområde med ca. 60 parcelhuse, Klokkergården i Sorø. Bygherre er Sorø Kommune og Sorø Forsyning. Dines Jørgensen & Co. A/S forestået projektering, byggeledelse og tilsyn på projektet, der bliver udført i tre etaper.

Ambitionerne for det nye boligområde er store. Eksempelvis er der fra kommunens side stillet krav om, at al regnvand, både fra vej og bebyggelse i Klokkergården, skal håndteres lokalt (via LAR). Det er løst ved at al regnvand nedsives inden for lokalplansområdet. Henrik Steenfeldt Andersen gennemgik planerne for regnvandshåndteringen i Klokkergården. I den forbindelse præsenterede Henrik Steenfeldt Andersen et nyt produkt, d:RAin stenen, der er udviklet med det formål at sikre renere vand og et grønnere miljø.

Henrik Steenfeldt Andersen forklarede, hvordan den øverste del af d:RAin stenen, som er udført i beton, er permeabel, dvs. at nedsivningen foregår igennem stenen, mens den nedre del er impermeabel. Hullet i stenen virker som et rør, der leder det nedsivende vand videre til kloakken eller recipienten. d:RAin, der er udviklet i samarbejde mellem Dines Jørgensen Co. A/S og Midtgaard A/S, kan med stor fordel anvendes på veje, stier, torve og pladser, hvor systemet kan minimere vandsamlinger på overfladen.

d:RAin kan desuden erstatte traditionelle vejbrønde og reducere brugen af store sandfangsbrønde, hvilket medfører mindre vedligeholdelse og færre omkostninger, fortalte Henrik Steenfeldt Andersen.

Daurehøj Erhvervsbyg A/S har rygende travlt og slår omsætningsrekord i 2017
Eneejer af Daurehøj Erhvervsbyg A/S, Birger Daurehøj, fortsatte oplægsrækken. Daurehøj Erhvervsbyg A/S og dens 120 medarbejdere udfører bygge- og anlægsopgaver for blandt andet boligselskaber, kommuner og udvalgte erhvervsbyggerier. Med en omsætning på 370 mio.kr. ekskl. moms i 2017 står Daurehøj Erhvervsbyg A/S overfor sin største omsætning, siden virksomheden startede i 2003.

Som en del af sit oplæg præsenterede Birger Daurehøj et bredt og spændende udvalg af virksomhedens igangværende og kommende byggeprojekter i både København og i en række sjællandske byer, herunder Korsør, hvor Daurehøj Erhvervsbyg A/S har fået til opgave at renovere og reducere 243 boliger til 198 boliger.

Med en masse spændende projekter i pipelinen, er der gode muligheder for at byde ind hos Daurehøj Erhvervsbyg A/S. Eksempelvis skal virksomheden opføre 92 ungdomsboliger på Frederiksberg, renovere Hotel Sanders i København samt opføre en ny fabrik for Chr. Hansen A/S.

Afslutningsvis gjorde Birger Daurehøj opmærksom på, at Daurehøj Erhvervsbyg A/S meget gerne vil i kontakt med gode underentreprenører indenfor alle fag – dog ikke tømrere.
–  Vi er gode til at vinde de gode totalentrepriser, men vi vinder dem ikke uden vores gode netværk af underentreprenører. Så kontakt os endelig, hvis I er interesserede. Vores tilbudsfolk tager godt imod jer, lød det positive budskab fra Birger Daurehøj.

Er man interesseret i at blive en del af Daurehøj Erhvervsbygs leverandørregister, skal man skrive en mail til tilbud@d-byg.dk. med oplysninger om leverandøremne, firmanavn og link til eventuel website.

Viden om konkursregler kan spare dig for mange penge
Hvordan håndterer man konkurser indenfor byggebranchen. Det spørgsmål var dagens tredje oplægsholder, advokat med speciale i entrepriseret, Steffen Nielsen fra Partner Advokater, inviteret til at afdække og give gode råd omkring.

Byggebranchen kører i disse år på højtryk og tjener gode penge. Alligevel er det relevant at kende konkursreglerne. For det kan gå galt. Og det koster alle penge, hvis et byggeri ikke leveres til tiden – eller hvis der er udsigt til en konkurs. Et eksempel er handelstrøget Strædet i Køge, der efter planen skulle være færdig 1. september 2017. At Strædet er forsinket, og ingen endnu kender slutdatoen, skyldes blandt andet, at Entreprenør Brdr. Pedersen gik konkurs, forklarede Steffen Nielsen.

Reglerne om konkurs under paragraf I AB 92 (§ 23) blev gennemgået i punktform, ligesom Steffen Nielsen fortalte, hvordan man bedst sikrer sig, hvis bygherre/hovedentreprenør ikke betaler til tiden. Og/eller hvis det antages, at en konkurs bliver en realitet. Eksempelvis kan man, hvis man ikke får sin penge, varsle standsning af arbejdet efter 5 arbejdsdage.
– Det er et godt middel at have i baghånden, og det virker. Ved at bruge muligheden for at standse arbejdet, sparer man penge, ligesom man kan forsøge at komme hurtigt ud af aftalen ved at lave en direkte aftale med bygherren, lød opfordringen fra Steffen Nielsen, der understregede vigtigheden af, at man kontakter en advokat, hvis man er involveret i et projekt, hvor de røde konkurslamper blinker.

Steffen Nielsen fortalte afslutningsvis, at Partner Advokater består af fem advokater med hver sine specialer. Advokatfirmaet, der lægger stor vægt på at være tilgængelige og tilføre sine kunder værdi gennem at tilbyde en høj grad af faglighed, har kontor i både Køge og Ringsted.

Efter tre spændende oplæg var der pause med forfriskninger og snacks og tid til at netværke og komme i dialog med oplægsholderne.Store visioner for Kalundborgs havneområde
Dennis Ravn, sagsansvarlig i Teknik og Miljø i Kalundborg Kommune, åbnede anden del af konferencen med et oplæg om visionerne for udviklingen af en Bynær Havnepark i Kalundborg.

I 2015 blev byens store DLG silo ved havnen revet ned. Kommunen købte herefter 15.000 m2 af havnearealet og igangsatte processen med at inddrage borgere i kommunens planer om at skabe en Bynær Havnepark. Målsætningerne for arbejdet omkring den nye havnepark er blandt andet at sikre ejerskab fra byens borgere og søge samspil med byens øvrige aktiviteter og byrum.

Kommunen satte i 2015 borgerne sammen i 8 dialoggrupper, der skulle komme med input og forslag til aktiviteter og funktioner for det nye havneområde. Den 30. august 2017 blev kommunalbestyrelsen enige om en vision, der skal danne rammen om den Bynære Havnepark.

Visionen tager afsæt i de foreløbige erfaringer og resultater, der er indhentet i samspil med borgerne og andre afprøvede tiltag. Samtidig munder visionen ud i et antal anbefalinger for det videre forløb. Dennis Ravn forklarede, at kommunen arbejder i to hovedspor, hvor de afprøvede tiltag løbende skal indgå i de konkrete udviklingsplaner.

Dennis Ravn viste tegninger og luftfotos for havneområdet, ligesom han gennemgik et udpluk af de retningsgivende beslutninger for visionen. Eksempelvis er målet at skabe et roligt havnebassin, ligesom der ikke skal opføres nye boliger eller høje bygninger i havneområdet. Med afsæt i en antropologisk tilgang er kommunen desuden i gang med at undersøge, hvor byens identitet og potentialer kan identificeres.

Afslutningsvis gennemgik Dennis Ravn procesplanen i 2017 og 2018 for udvikling af Havneparken og Gisseløre. Der er fortsat mange brikker, der skal falde på plads, herunder økonomien, inden byens borgere kan indvie den nye havnepark. Først til næste år forventer kommunen at vælge og igangsætte byggeprojektet for Havneparken, ligesom der går mindst et år, før der ligger en strategisk udviklingsplan for Gisseløreområdet.

Som afrunding på et spændende og informativt oplæg modtog Dennis Ravn en storm af spørgsmål fra deltagerne, der samtidig bød ind med masser af ideer og input til kommunens planer for den nye havnepark.

 

Nye anlægsprojekter på vej hos Ringsted Forsyning A/S
Janne Hansen, direktør i Ringsted Forsyning, var dagens sidste oplægsholder. Hun var inviteret til at fortælle om kommende anlægsprojekter hos Ringsted Forsyning inden for vandforsyning, fjernvarme og spildevand. Kontraktsummerne i Ringsted Forsyning ligger fra 100.000 – til 50 mio. kr. og dækker over anlæg, tjenesteydelser og indkøb. Forsyningsvirksomheden udbyder alt fra VVS, El-artikler, revisionsudbud til større anlægsarbejder, ligesom udbudsformerne og processerne er meget forskellige.

Ringsted Forsyning gør meget ud af at få den rigtige start med både rådgivere og entreprenører, ligesom forsyningsvirksomheden afholder mange borgermøder for at sikre en god proces. Mange borgere bliver nemlig vrede og frustrerede, når man går i gang med nye anlægsprojekter, der larmer og på anden måde generer. Projekterne varer typisk 9-10 måneder. Derfor er det vores vigtigste opgave at oplyse borgerne om projekterne og forklare dem, at vores entreprenører arbejder under svære forhold, fortalte Janne Hansen.

I 2018 er der i anlægsprogrammet indenfor vandforsyning en samlet anlægssum på 8-12 mio. kr. til renoveringer, etablering af nye vandforsyninger, sektioneringer og løbende byggemodninger.
Indenfor fjernvarme ligger anlægssummen på 10-16 mio. kr. årligt. Anlægssummen dækker over renoveringer, etablering, udskiftning af ventilbrønde og løbende byggemodninger. Endelig er der i anlægsprogrammet i 2018 for spildevand afsat en samlet anlægssum på 50-80 mio. kr. om året til sanering, nykloakering og byggemodning.

På Ringsted Forsynings hjemmeside finder man alle informationer om nye og kommende udbud. Indenfor klima er der desuden vedtaget en helhedsplan for Ringsted Ådal, ligesom der er flere større projekter under bearbejdning, blandt andet på Roskildevej, Sjællandsgade, Fynsgade og Stationspladsen.
– Gå ind på vores hjemmeside og kig på vores tids- og etapeplaner – det hele er stort set serveret til jer på et sølvfad. Det eneste, I skal være opmærksomme på, er, at vi udbyder opgaver i størrelser, så det passer til de små entreprenører, lød det afslutningsvis fra Janne Hansen.

Takkede for en spændende konference
Inden dagens sidste speeddating og mulighed for at komme i dialog med oplægsholderne, sluttede Mickey Lund af med at takke deltagere og oplægsholdere for en spændende konference. Mickey Lund gjorde samtidig opmærksom på, at medlemmerne er velkommen til at tage en gæst med til netværkskonferencen i Aarhus d. 12. oktober, hvor man blandt andre kan møde og tale med repræsentanter fra Aarhus Kommune, Brabrand Boligforening, Arbejdernes Andelsboligforening,  byggeselskabet Olav de Linde og JCN Bolig A/S.

Tilfredse oplægsholdere og deltagere
Oplægsholder Dennis Ravn fra Kalundborg Kommune fortalte efter konferencen, at han var glad for få mulighed for at møde og tale med Building Networks medlemmer.
– Vi vil meget gerne ud og fortælle om de tanker, vi har for havneprojektet, som er innovativt, og som repræsenterer en ny måde at se Kalundborg by på. Der er en stor politisk vilje til, at projektet bliver til noget, selvom vi har talt om det i 40 år. Så det har bestemt været produktivt og spændende at tale med deltagerne i dag. De har været meget nysgerrige på projektet og er kommet med input og forslag til løsninger og til nogle af de produkter, vi efterlyser.

Henrik Steenfeldt Andersen fra Dines Jørgensen & Co., var også meget begejstret for at få mulighed for at holde oplæg om virksomhedens kommende projekter og ikke mindst deres nyeste produkt, d:RAin.
– Alle taler om, hvordan man i fremtiden håndterer regnvand, og hvordan man sikrer, at vandet bliver der, hvor det falder. Vi tror på, at et produkt som d:RAin er fremtiden, når man taler LAR. Derfor er det en super god mulighed for os som medlem af Building Network at få lov til at præsentere vores nye produkt og forklare, hvad d:RAin er. I det hele taget kan jeg godt lide de oplæg, hvor man kommer med noget nyt.

Ulla Manum, ejer af Manum Service, der blandt andet leverer professionelle rengøringsløsninger til et bredt udvalg af kundesegmenter, var med som gæst.
– Jeg fik mulighed for at komme med i dag for at se, hvordan Building Networks konferencer fungerer. Det har været en rigtig positiv oplevelse. For det første er det genialt, at der er afsat tid mellem oplæggende til at komme i dialog med deltagerne. For det andet lykkedes det mig at få en del kontakter og visitkort med hjem i tasken, så jeg er meget tilfreds og overvejer at melde mig ind i netværket.